ContactVeel gestelde vragenOver Afstudeerpagina.nlAlgemene voorwaarden

Afstudeerpagina.nl

Technische afstudeeropdrachten voor hoger opgeleiden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1
Afstudeerpagina.nl is onderdeel van Edison Projectmanagement B.V. Zij staat ingeschreven bij de KvK voor Midden- Nederland , KvKnr: 08.1719.72. Afstudeerpagina.nl houdt zich bezig met de bemiddeling van afstudeeropdrachten tussen studenten en bedrijven.

1.2
Student: Iedere natuurlijke persoon welke ingeschreven staat als student aan een erkende HBO of WO opleiding binnen Nederland.

1.3
Afstudeerbedrijf: Het bedrijf dat een afstudeeropdracht aanbied aan studenten via Afstudeerpagina.nl.

1.4
Afstudeeropdracht: Een opdracht die door een afstudeerbedrijf aan Afstudeerpagina.nl is aangeboden en op de website wordt vermeld.

1.5
Website: De website is www.afstudeerpagina.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Afstudeerpagina.nl en andere partijen.

2.2
Algemene voorwaarden van andere partijen dan Afstudeerpagina.nl zijn niet van toepassing.

2.3
Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen geldig als dit schriftelijk is overeengekomen en ondertekend is door de betrokken partijen.

Artikel 3. Plaatsing afstudeeropdracht

3.1
Afstudeerpagina.nl zorgt voor afstudeerbedrijven, voor het plaatsen en het actueel houden van de afstudeeropdrachten en het bedrijfsprofiel op de website.

3.2
Het Afstudeerbedrijf is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste en volledige informatie aan Afstudeerpagina.nl. Afstudeerpagina.nl is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de informatie op de website.

3.3
Afstudeerpagina.nl heeft het recht om afstudeeropdrachten te weigeren wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien of niet van HBO of WO niveau zijn.

Artikel 4. Profiel voor studenten

4.1
De student is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie in het profiel en CV op de website. Afstudeerpagina.nl heeft het recht om opgenomen gegevens die als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien te verwijderen. Afstudeerpagina.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die in de profielen wordt gepubliceerd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1
Afstudeerpagina.nl zal de opdracht tot het zoeken naar een student en/of afstudeeropdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De keuze van de opdrachtgever voor een student is vrij.

5.2
De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze van een student. Afstudeerpagina.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van de student, die (mede) als gevolg van de uitvoering van de opdracht tot het zoeken van een student door Afstudeerpagina.nl, bij de opdrachtgever een afstudeeropdracht uitvoert.

Artikel 6. Bemiddelingskosten en voorwaarden

6.1
Afstudeerpagina.nl brengt ter vergoeding van haar dienst geen bemiddelingskosten of andere kosten in rekening behalve de afstudeervergoeding.

6.2
Afstudeerpagina.nl betaald de student een afstudeervergoeding. Deze afstudeervergoeding wordt in rekening gebracht bij het afstudeerbedrijf. Het afstudeerbedrijf en de student spreken samen de hoogte van de afstudeervergoeding af.

6.3
Als de student en het bedrijf een arbeidsovereenkomst willen sluiten na de afstudeerperiode gaan de voorwaarden van Edison Projectmanagement B.V. in werking.

Artikel 7. Concurrentiebeding

7.1
Als het afstudeerbedrijf en de student een arbeidsovereenkomst willen aangaan dan zal dit onder de voorwaarden van Edison Projectmanagement B.V. plaats vinden.

7.2
Als de student en het afstudeerbedrijf, aanverwant bedrijf, direct of indirect of via een derde binnen 36 maanden na het voltooien van de afstudeeropdracht een arbeidsovereenkomst aangaan met elkaar zonder afstemming met Edison Projectmanagement B.V. is er sprake van een overtreding. Bij een overtreding zal er een schadevergoeding in rekening worden gebracht van minimaal tienduizend euro (€10.000.-) en voor elke dag dat de overtreding voort duurt tweeduizend euro (€2.000.-). Dit bedrag zal aan beide partijen, zowel student als bedrijf, in rekening worden gebracht.

7.3
Met aanverwant bedrijf wordt onder meer verstaan alle bedrijven waar het afstudeerbedrijf of haar bestuurder(s) direct of indirect (mede)eigenaar of bestuurder van zijn dan wel anderszins bij zijn betrokken, alsmede alle bedrijven waarmee het afstudeerbedrijf samenwerkt, directe of indirecte belangen bij heeft of (in een groep) is verbonden. Alles in de ruimste zin van het woord.

7.4
Artikel 7.2 is geldig op alle afstudeeropdrachten die met bemiddeling van Afstudeerpagina.nl tot stand zijn gekomen mits er anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8. Betalingen

8.1
Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.2
Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Afstudeerpagina.nl zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

8.3
In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan Afstudeerpagina.nl verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaand factuurbedrag te betalen aan Afstudeerpagina.nl.

8.4
Indien opdrachtgever niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Afstudeerpagina.nl verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

8.5
Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft Afstudeerpagina.nl het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Afstudeerpagina.nl alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

9. Beëindiging

9.1
Alle overeenkomsten met Afstudeerpagina.nl of Edison Projectmanagement B.V. eindigen van rechtswege na een termijn van 36 maanden na de afstudeeropdracht.

9.2
Vervroegde beëindiging van de overeenkomst is mogelijk als alle betrokken partijen schriftelijk akkoord gaan. Hierbij is alleen het akkoord van de officiële vertegenwoordiger van Afstudeerpagina.nl bepalend.

Artikel 10. Recht en Forumkeuze

10.1
De algemene voorwaarden van Afstudeerpagina.nl worden beheerst door het Nederlands recht.

10.2
Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst met Afstudeerpagina.nl voor het gebruik van de diensten van de website geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen. In tweede aanleg worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Utrecht. Deze regeling laat overigens onverlet het recht van iedere partij om een beslissing te vragen in kort geding in geval van een spoedeisend belang.

10.3
De betreffende partij verklaart hierbij het bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.

Edison Projectmanagement B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.